Политика за защита на личните данни

Настоящото Уведомление за поверително третиране на лични данни определя как “РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД като администратор на лични данни използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. Настоящото Уведомление за поверително третиране на лични данни пояснява как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните.

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД е дружество, което се занимава с проектиране и производство н мебели, внос и търговия с материали и консумативи за мебелно производство, интериорни проекти, производство на алуминиева дограма.

Данни за контакт с „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД

Държава: Република България

Адрес: гр. Русе, бул. „Трети март“ № 38,

Телефон: 082 / 82 812 121;

Ел. поща: info@rinko-interior.com

Интернет страница: http://rinko-interior.com

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните Анета Валентинова Узунова можете да се свържете директно тук:

Телефон: 0893 410 690

Ел. поща: rinko_bg@yahoo.co.uk

 

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са: Целите, за които обработваме Вашите данни са:
Име,презиме и фамилия, ЕГН, адрес -          Обработване на поръчка

-          изготвяне на сметка/фактура за извършени услуги

 

 

Данни за контакт (телефон, e-mail) -          обратна връзка

 

Информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес), включително операции и история за използване му /ако сте посетили уебсайта ни/ за улесняване разглеждане на сайта, подобряване на функционалността му /ако сте посетили уебсайта ни/

 

Данни от подадени запитвания през уебсайта ни /ако сте направили такива/

 

изпращане на отговор при подадено запитване чрез уебсайта ни /ако сте направили такова/

 

 

Политика бисквитки – cookies

Моля запознайте се с политиката за бисквитки.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

Личните Ви данни се обработват на основание Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, дадено в писмена или електронна форма.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време

Това може да стане като подадете в „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД попълнено Заявление за оттегляне на съгласие на субекта на данни (приложено към настоящото Уведомление) на посочените контактни данни на „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

Следните организации/лица могат да получат личните Ви данни:

 1. Данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети лица извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по изрично Ваше искане и нареждане в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона - на държавни институции в изпълнение на служебните им задължения (данъчни служители, служители на НОИ, Инспекция по труда, полиция и др. подобни); (3) на обработващ данните и/или съвместен администратор, за което има предварително сключен договор с изискуемите реквизити (4) при съдебни дела - на процесуален представител или директно на съда при стриктно спазване на разпоредбите на закона.
 2. Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши  доверени доставчици трети страни. Ние им предоставяме единствено информацията, която им е необходима за изпълнение на услугата и изискваме от тях да не използват Вашите лични данни с никаква друга цел.  Винаги полагаме максимални усилия да осигурим  всички трети страни, с които работим, да  спазват зашитата на Вашите лични данни. Можем например, да  поверим услуги, които  изискват обработка на вашите лични данни, на:
 • рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които  да ни съдействат за  организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност  и управление на Вашите контакти и въпроси,
 • трети  страни, които ни помагат и съдействат за предоставянето на ИТ услуги, като доставчици на  платформи, хостинг услуги,  поддържане и  подкрепа на нашите бази данни, както и на нашите софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога  са свързани с достъп до ваши лични данни за изпълнението на тези задачи).
 • Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност,  обработващи  видеозаписите

 

Личните данни, които може да обработваме са:

- Информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес), включително операции и история за използване му /ако сте посетили уебсайта ни/,

- Данни от подадени запитвания през уебсайта ни /ако сте направили такива/,

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети страни.

Период и начин на съхраняване на данните

„РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за не повече от 5 (пет) години, с изключение на:

- данните от осъщественото видеонаблюдение, които ще се съхраняват за срок от 30 дни,

- информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес) чрез т.нар. “бисквитки” - това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години.

- данни от подадени запитвания през уебсайта ни /ако сте направили такива/ -те се съхраняват за срока необходим за целите на обработването им, като максималният срок е 24 часа.

В случай, че поискате данните Ви да бъдат заличени преди изтичането на предвидения срок, те ще бъдат заличени в едномесечен срок /данните от осъщественото видеонаблюдение в срок от 14 дни/ от подаването на искането, освен ако това не е допустимо по закон или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Записите с личните Ви данни се третират с най-голяма сигурност, за която гарантираме.

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • да поискате копие от Вашите лични данни от „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД и право на достъп по всяко време до тях;
 • да поискате от „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • да поискате от „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • да поискате от „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • да поискате от „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до„РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД ”;
 • да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД или директно наОтговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Как да упражните Вашите права като субект на данни?

Необходимо е да попълните Заявление по образец, което Ви предоставяме заедно с настоящото Уведомление.Можете да отправите искане на посочените контактни данни на„РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

За да удостоверимВашата самоличност е необходимо да представите валиден документ за самоличност. Заявлението може да бъде подадено и чрез пълномощник чрез нотариално заверено пълномощно.

„РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД се задължава да разгледа и да отговори в едномесечен срок на подаденото от Вас Заявление.

Какви са последиците ако не предоставите личните си данни?

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги. Молим да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

 

Контакт с Администратора на лични данни:

Уебсайт: http://rinko-interior.com

Ел. поща: info@rinko-interior.com

Телефон: +359 82 812121

 

Приложения:

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Моля запознайте се с нашата "Политика бисквитки (cookies)"

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close